Examen regelement

Hoe verlopen de examens bij Tarazat?

Hoe de examinering bij Tarazat verloopt, kun je op deze pagina vinden. Heb je nog vragen over je examen? Laat het ons vooral weten, dan assisteren we je natuurlijk graag.

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1
Dit reglement legt de regels vast die een vlot en correct verloop van de examens moeten waarborgen. Het gaat ervan uit dat de taak van de trainer(s) hierin bestaat dat de bekwaamheid en de kennis getoetst wordt die een trainee in de training verworven heeft. 

Artikel 2
Dit examenreglement is van toepassing op alle opleidingen, trainingen en workshops van het Tarázát instituut. 

Artikel 3
De opleiding kan dit examenreglement aanvullen met bijzondere bepalingen en criteria, voor zover ze niet in strijd zijn met dit reglement. 

ORGANISATIE VAN DE EXAMENS

Artikel 4 Informatie vooraf
De trainer dient vooraf duidelijke informatie te geven over de examenstof en de wijze van examineren. Deze staat tevens vermeld in de syllabus van de opleiding. 

Artikel 5 Examenperiode
Het examen wordt ter afronding van de training georganiseerd. 

Artikel 6 Recht op deelname aan herexamens
Iedere student heeft het recht om een examen te herkansen. Als een student, om dwingende redenen, niet aan het gewone examen kan deelnemen, kan hij of zij, na overleg met de opleiding, aan een herexamen deelnemen. Afhankelijk van tijdstip van afmelding en kosten van ingehuurde observatoren en locatiekosten kan het zijn dat voor het herexamen kosten in rekening gebracht worden. 

Artikel 7 Gesplitst examen
De diverse onderdelen van de training kunnen afzonderlijk, dan wel in onderlinge samenhang, worden geëxamineerd. De activiteiten welke getoetst worden zijn in de syllabus van de desbetreffende opleiding omschreven

In de syllabus van de opleiding worden de criteria nader toegelicht. De criteria waaraan het praktijkverslag moet voldoen wordt in de opleiding duidelijk gemaakt. Het praktijkverslag en de inhoudelijke reflectie kunnen bij twijfel een doorslaggevende stem hebben bij certificering. 

Artikel 8  Tijd en plaats
In het programma van de training die vooraf wordt verstrekt wordt tijdstip  van het examen bekend gemaakt. 

Artikel 9 Openbaarheid
De examens zijn niet openbaar. 

VERPLICHTINGEN EN MOGELIJKHEDEN M.B.T. HET EXAMEN

Artikel 11 Bekendmaking examenreglement
De opleiding stelt dit reglement, via het trainersmateriaal aan het begin van de training, beschikbaar aan elke trainee. 

Artikel 12 Verplichtingen trainers en trainees
Trainers en studenten dienen zich strikt te houden aan deze examenregeling. 

Artikel 13 Examengeld
De kosten voor deelname aan examens zijn ingesloten in het totaalbedrag van de training. Eventuele kosten van herexamens dienen door de trainee vooraf betaald te worden. Als hier niet aan wordt voldaan dan kan de student van deelname aan herexamen worden uitgesloten. 

Artikel 14 Identificatie trainee
De identiteit van trainees die deelnemen aan een eindexamen zal worden gecontroleerd. 

Artikel 15 Uitstel examen
Een trainee die om een zwaarwichtige reden niet kan deelnemen aan het examen kan de opleiding om uitstel verzoeken. 

Artikel 16 Vaststelling examenresultaat
Het examenresultaat van elke trainee wordt door de trainer vastgesteld. Het resultaat van elk examen of herexamen moet minstens een voldoende bedragen om te slagen voor het examen.