Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Tarazat

Deze algemene voorwaarden gelden vanaf studiejaar 2016-2017 en dateren van December 2015

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

Arrangementskosten: de kosten voor de zaalhuur en de catering die door TARAZAT beschikbaar wordt gesteld tijdens een Opleiding.

Cursusgeld: het cursusgeld van de Opleiding inclusief inschrijfgeld, zoals vermeld op de Website.

Extern Examen: een examen voor een Opleiding anders dan een TARAZAT-examen zoals bedoeld in artikel 8 lid 7, en dat geen deel uitmaakt van de betreffende Opleiding.

Incompany-/Maatwerkopleiding: een Opleiding die TARAZAT verzorgt voor een Klant in besloten kring voor een door de Klant aan te wijzen groep deelnemers.

Klant: (I) elke particulier die bij TARAZAT een Open Lijn-opleiding afneemt of (II) elk bedrijf, elke instelling, of elke particulier die bij TARAZAT een Incompany-/Maatwerkopleiding afneemt.

Tarázát: Tarázát B.V. dan wel Tarázát Instituut.

Tarázát-examen: een examen dat door Tarázát wordt afgenomen en onderdeel is van de betreffende Opleiding zoals bedoeld in artikel 8 lid 4.

Tarázát-examenreglement: de op het moment van inschrijving van een Opleiding van kracht zijnde onderwijs- en examenregeling van Tarázát.

Onderwijsmateriaal: opleidings-, les- of instructiemateriaal, documentatie of enig ander materiaal in welke vorm dan ook, dat wordt gebruikt als onderdeel van de Opleiding.

Open Lijn-opleiding: een Opleiding die voor iedere geïnteresseerde openstaat.

Opleiding: een door Tarázát verzorgde opleiding, training, her- of bijscholing, cursus, studie of themadag, workshop dan wel enige andere vorm van opleiding. Tarázát verzorgt ook opleidingen in de vorm van een Incompany-/Maatwerkopleiding of een Open Lijn-opleiding. Een Opleiding kan onderverdeeld zijn in een of meerdere opleidingsmodule(s) en kan verspreid zijn over meerdere opleidingsjaren.

Overeenkomst op Afstand: een Studieovereenkomst die zodanig tot stand is gekomen dat uitsluitend gebruik is gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand in de zin van art. 6:230g sub e Burgerlijk Wetboek, zoals elektronische communicatie (e-mail).

Studieovereenkomst: een overeenkomst, waaronder een Overeenkomst op Afstand, tussen Tarázát en een Klant met betrekking tot het verzorgen van een Opleiding door Tarázát, al dan niet ten behoeve van werknemers van die Klant.

Trainingskosten: de trainingskosten van de Opleiding inclusief inschrijfgeld, zoals vermeld op de Website.

Website: de website van Tarázát: www.tarazat.nl.

 

Artikel 2 – NYTI

 1. Tarázát heeft een partnership met het New York Training Instituut (NYTI) van Anne Linden, the First Lady of NLP, deze Algemene Voorwaarden zijn in lijn met de gedragscode van de NYTI.

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Op alle offertes, aanbiedingen en diensten van Tarázát en op alle door Tarázát gesloten Studieovereenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, voor zover daarvan niet is afgeweken overeenkomstig artikel 3 lid 3.
 2. Door inschrijving voor een Opleiding aanvaardt de Klant de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden. Tarázát wijst de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant, hoe ook genaamd, uitdrukkelijk van de hand.
 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Tarázát en de Klant zijn overeengekomen. Onder schriftelijk wordt in de Algemene Voorwaarden mede verstaan iedere vorm van elektronische communicatie (bijvoorbeeld e-mail of op de Website).
 4. In de gevallen waarin de betreffende Studieovereenkomst en/of de Algemene Voorwaarden niet voorzien, zal Tarázát een regeling treffen naar redelijkheid.
 5. De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of onverbindendheid van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan. Indien zou blijken dat een bepaling ongeldig of onverbindend is, zullen Tarázát en de Klant het ongeldige of onverbindende gedeelte vervangen door een bepaling die wel geldig en verbindend is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van de betreffende bepaling, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte van deze bepaling.

Artikel 4 – Aanbod

 1. Tarázát brengt het aanbod (bij voorkeur) schriftelijk uit.
 2. Het aanbod bevat een omschrijving van de Opleiding en/of van het Onderwijsmateriaal dat deel uitmaakt van de Opleiding. Het aanbod geeft tevens aan of gebruik van dit Onderwijsmateriaal verplicht is.
 3. Het aanbod vermeldt in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens:
 4. de wijze van uitvoering van de Studieovereenkomst;
 5. wanneer de Opleiding start;
 6. de voorwaarden waaronder de Opleiding eventueel niet doorgaat;
 7. voor zover van toepassing: de toelatingseisen om aan de Opleiding deel te mogen nemen;
 8. de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen;
 9. de wijze van betaling;
 10. de duur van de Studieovereenkomst.
 11. Deze Algemene Voorwaarden worden voorafgaand aan de Studieovereenkomst nadrukkelijk bekendgemaakt aan de Klant en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van Tarázát. Op verzoek van de Klant zal Tarázát een kopie van de Algemene Voorwaarden kosteloos toezenden.
 12. Onverminderd het bepaalde in lid 1 tot en met 4 omvat het aanbod bij een Overeenkomst op Afstand bovendien de volgende gegevens:
 13. de identiteit en het adres van Tarázát, inclusief het bezoekadres van de vestiging;
 14. het recht van de Klant de Studieovereenkomst binnen 14 kalenderdagen te ontbinden overeenkomstig artikel 7 lid 1; c. de geldigheidsduur van het aanbod.

Artikel 5 – Studieovereenkomst

 1. De Klant gaat een Studieovereenkomst met Tarázát aan door middel van de inschrijving voor de Opleiding. Inschrijving voor een Opleiding vindt plaats (I) via het inschrijfformulier.
 2. De Studieovereenkomst komt tot stand wanneer Tarázát de inschrijving voor een Opleiding schriftelijk aanvaardt en wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop Tarázát schriftelijk de inschrijving voor een Opleiding aan de Klant heeft bevestigd. Deze bevestiging geldt tevens als bewijs van inschrijving voor de betreffende Opleiding.
 3. Bij contactonderwijs wordt onder aanvang van de Opleiding de datum van de eerste bijeenkomst verstaan.
 4. Tarázát is gerechtigd zich over de kredietwaardigheid van een Klant die zich heeft aangemeld voor een bepaalde Opleiding te laten informeren door derden. Indien de uitkomst van een dergelijk kredietwaardigheidsonderzoek negatief is, is Tarázát gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen.
 5. De Klant is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Studieovereenkomst over te dragen aan een derde zonder schriftelijke toestemming van Tarázát. Tarázát kan aan deze toestemming nadere voorwaarden verbinden.

Artikel 6 – Annulering Opleiding

 1. Indien het aantal aanmeldingen voor een bepaalde Opleiding of een bepaalde opleidingsmodule naar het oordeel van Tarázát onvoldoende is, staat het Tarázát vrij om met de Klant overeen te komen dat de betreffende Opleiding of de betreffende opleidingsmodule op een andere opleidingslocatie, andere datum en/of ander tijdstip zal worden gevolgd. Indien Tarázát en de Klant geen overeenstemming bereiken over deze wijziging(en), dan heeft de Klant het recht de betreffende opleiding of de betreffende opleidingsmodule kosteloos te annuleren. De Klant is in dit geval gehouden de kosten voor de reeds aangeboden opleidingsonderdelen te voldoen.
 2. Voorafgaand aan de aanvang van een opleiding heeft de Klant het recht de betreffende opleiding te annuleren. De annulering kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden. Als moment van ontvangst door Tarázát van de annulering geldt in het geval van (I) een brief: de datum van de poststempel, en (II) een e-mail: de verzenddatum van de betreffende e-mail. De geplande aanvangsdatum van de (verplaatste) opleiding geldt als uitgangspunt bij het bepalen van de hoogte van de kosten van de annulering zoals bedoeld in artikel 6 lid 3 en lid 4. 3. In geval van annulering zoals bedoeld in artikel 6 lid 2 geldt (onverminderd de bedenktijd zoals bedoeld in artikel 7 in geval van een Overeenkomst op Afstand indien van toepassing) dat Tarázát gerechtigd is de volgende kosten bij de Klant in rekening te brengen:
 3. bij annulering tot twee maanden voor aanvang van de opleiding: 10% van het Cursusgeld of de Trainingskosten met een minimum van EUR 50,-;
 4. bij annulering tussen twee maanden en een maand voor aanvang van de opleiding: 25% van het Cursusgeld of de Trainingskosten;
 5. bij annulering tussen een maand en twee weken voor aanvang van de opleiding: 50% van het Cursusgeld of de Trainingskosten;
 6. bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de opleiding: het totale Cursusgeld of de totale Trainingskosten.
 7. In geval de Klant een opleiding annuleert nadat deze door Tarázát is verplaatst op verzoek van de Klant zoals bedoeld in artikel 7 lid 7, geldt dat Tarázát gerechtigd is de volgende kosten bij de Klant in rekening te brengen:
 8. bij annulering in de periode tussen de datum van verplaatsing en twee weken voor aanvang van de verplaatste opleiding: 50% van het Cursusgeld of de Trainingskosten;
 9. bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de verplaatste opleiding: het totale Cursusgeld of de totale Trainingskosten.
 10. In geval de Klant een opleiding annuleert nadat deze door Tarázát is gewijzigd op verzoek van de Klant zoals bedoeld in artikel 7 lid 8, geldt dat Tarázát gerechtigd is de volgende kosten bij de Klant in rekening te brengen:
 11. bij annulering in de periode tussen de datum van de wijziging en twee weken voor aanvang van de gewijzigde opleiding: 50% van het Cursusgeld of de Trainingskosten van de opleiding waarvoor de Klant oorspronkelijk (dus voor de wijziging) stond ingeschreven, tenzij het Cursusgeld of de Trainingskosten voor de gewijzigde opleiding meer bedragen dan het Cursusgeld of de Trainingskosten voor de oorspronkelijke opleiding, in welk geval 50% van het Cursusgeld of de Trainingskosten van de gewijzigde Opleiding in rekening wordt gebracht;
 12. bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de gewijzigde opleiding: het totale Cursusgeld of de totale Trainingskosten van de opleiding waarvoor de Klant oorspronkelijk (dus voor de wijziging) stond ingeschreven, tenzij het totale Cursusgeld of de totale Trainingskosten voor de gewijzigde opleiding meer bedragen dan het totale Cursusgeld of de totale Trainingskosten voor de oorspronkelijke opleiding, in welk geval het totale Cursusgeld of de totale Trainingskosten voor de gewijzigde Opleiding in rekening worden gebracht.
 13. Annulering door de Klant van een Incompany-/Maatwerkopleiding kan uitsluitend plaatsvinden voordat Tarázát met de uitvoering van die Incompany-/Maatwerkopleiding is begonnen. De annulering van een Incompany-/Maatwerkopleiding kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden door middel van een aangetekend schrijven met bericht van ontvangst (‘handtekening retour’) gericht aan Tarázát. Als moment van ontvangst door Tarázát van de annulering geldt de datum van de poststempel. Als bewijs van de annulering geldt de schriftelijke bevestiging daarvan door Tarázát. De geplande aanvangsdatum van de Incompany-/Maatwerkopleiding geldt als uitgangspunt bij het bepalen van de hoogte van de kosten van de annulering zoals bedoeld in artikel 6 lid 7. 7. In geval van annulering zoals bedoeld in artikel 6 lid 6 geldt dat Tarázát gerechtigd is de volgende kosten bij de Klant in rekening te brengen:
  1. bij annulering na totstandkoming van de Studieovereenkomst, en indien geen sprake is van sub b, c of d van dit artikel 6 lid 7: 20% van de kosten van de Incompany-/Maatwerkopleiding;
  2. bij annulering tussen twee maanden en een maand voor aanvang van de eerste bijeenkomst: 25% van de kosten van de Incompany-/Maatwerkopleiding;
  3. bij annulering tussen een maand en twee weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst: 50% van de kosten van de Incompany-/Maatwerkopleiding;
  4. bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst: de totale kosten van de Incompany-/Maatwerkopleiding.

Artikel 7 – Beëindiging/verplaatsen

Opleiding Overeenkomst op Afstand

 1. De Klant zowel zakelijk (maatwerk) als particulier (open inschrijving) heeft gedurende 14 kalenderdagen na het sluiten van een Overeenkomst het recht de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Bij een Overeenkomst die uitsluitend betrekking heeft op de koop van Onderwijsmateriaal gaat de termijn van 14 kalenderdagen in op de dag die volgt op de dag van ontvangst van het Onderwijsmateriaal.
 2. In geval van ontbinding overeenkomstig artikel 7 lid 1 dient de Klant het ontvangen Onderwijsmateriaal zo spoedig mogelijk aan Tarázát terug te zenden. Tarázát is gerechtigd de directe kosten van het terugzenden voor rekening te laten komen van de Klant. Het terugzenden is voor risico van de Klant.
 3. Geen recht op ontbinding overeenkomstig artikel 7 lid 1 bestaat als de Opleiding is aangevangen voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

Tussentijdse beëindiging Studieovereenkomst

 1. Indien de Klant na aanvang van de Opleiding de Studieovereenkomst tussentijds beëindigt, bestaat er geen recht op enige restitutie van het door de Klant aan Tarázát betaalde of nog verschuldigde bedrag, met uitzondering van (I) hetgeen is bepaald in artikel 7 lid 5 en 6, en (II) de kosten voor het (nog) niet geleverde Onderwijsmateriaal.
 2. In geval van tussentijdse beëindiging van een meerjarige Opleiding geldt dat alleen restitutie van het door de Klant aan Tarázát betaalde of nog verschuldigde bedrag plaatsvindt voor zover dit (I) betrekking heeft op jaren volgend op het opleidingsjaar waarin de tussentijdse beëindiging van de Studieovereenkomst heeft plaatsgevonden en/of (II) voor zover dit geen betrekking heeft op bijeenkomsten die al hebben plaatsgevonden voorafgaand aan de tussentijdse beëindiging of modules van de Opleiding waarvan de kosten zijn verdeeld over de verschillende opleidingsjaren van de Opleiding. In dat geval is de Klant bovendien de meerprijs voor de reeds gevolgde opleidingsjaren en het lopende opleidingsjaar aan Tarázát verschuldigd, die wordt vastgesteld op basis van de kosten voor vergelijkbare, losse (1-jarige) Opleidingen, vermeerderd met kosten voor genoten meerjarige onderdelen zoals portfoliobegeleiding. Restitutie conform dit lid kan enkel plaatsvinden indien de tussentijdse beëindiging uiterlijk 4 weken voor aanvang van het opvolgende studiejaar heeft plaatsgevonden.
 3. Restitutie van (een gedeelte van) de kosten van de Opleiding is alleen mogelijk wanneer een tussentijdse beëindiging van de Studieovereenkomst het directe gevolg is van een ernstige ziekte of calamiteit, waarbij geldt dat Tarázát een bewijs daarvan kan verlangen in de vorm van een medisch attest of anderszins. Het medisch attest zal in beginsel door de behandelend arts worden afgeleverd en zal in ieder geval het volgende vermelden: (I) de identiteit en hoedanigheid van degene die het attest aflevert, (II) de identiteit van degene die de Opleiding volgt, (III) de oorzaak van de ongeschiktheid van deze persoon om de Opleiding te vervolgen, en (IV) de vermoedelijke duur van deze ongeschiktheid.

Verplaatsen Opleiding

 1. Tarázát kan in uitzonderlijke gevallen op verzoek van de Klant een Opleiding verplaatsen naar een andere opleidingslocatie, andere datum en/of ander tijdstip. De beslissing over het al dan niet verplaatsen van een Opleiding ligt uitsluitend bij Tarázát. Tarázát zal voor de administratieve verwerking van een verplaatsing EUR 125,- (EUR 50,- als het Cursusgeld exclusief btw gelijk is aan of minder is dan EUR 250,-) exclusief btw bij de Klant in rekening brengen. De Klant dient uiterlijk binnen 14 dagen na het besluit van Tarázát tot het verplaatsen van de Opleiding deze kosten (tezamen met eventuele andere nog verschuldigde kosten van de Opleiding) te voldoen. Onder deze kosten worden in ieder geval de kosten begrepen van de bijeenkomsten die al hebben plaatsgevonden voorafgaand aan de verplaatsing van de Opleiding, waaronder ook de Arrangementskosten. Deze kosten zullen niet in mindering worden gebracht op de totale kosten van de verplaatste Opleiding. Een Incompany-/Maatwerkopleiding kan niet worden verplaatst. De door de Klant in overeenstemming met artikel 9 gekozen wijze van betaling alsmede het moment van betaling blijft ongewijzigd.

Wijzigen Opleiding

 1. Tarázát kan in uitzonderlijke gevallen op verzoek van de Klant een opleiding wijzigen naar een andere opleiding. De beslissing over het al dan niet wijzigen van een opleiding ligt uitsluitend bij Tarázát. Tarázát zal voor de administratieve verwerking van een dergelijke wijziging EUR 125,- (EUR 50,- als het Cursusgeld exclusief btw gelijk is aan of minder is dan EUR 250,-), exclusief btw, bij de Klant in rekening brengen. De Klant dient uiterlijk binnen 14 dagen na het besluit van Tarázát tot het wijzigen van de opleiding deze kosten samen met de volledige kosten van de reeds gestarte modules van de Opleiding, te voldoen. Een Incompany-/Maatwerkopleiding kan niet worden gewijzigd.
 2. Tarázát behoudt zich het recht voor om een opleiding te wijzigen in geval van herprogrammering van de eisen van een Extern Examen of ten behoeve van een kwalitatieve verbetering van de Opleiding.

Artikel 8 – Examens

 1. Indien van toepassing, wordt een opleiding afgesloten met een Tarázát-examen.
 2. Inschrijving voor een herkansing van een Tarázát-examen vindt plaats overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 lid 1 en lid 2 van de Algemene Voorwaarden. De Klant is zelf verantwoordelijk voor (I) een tijdige inschrijving voor een herkansing van een Tarázát-examen, en (II) het voldoen van het volledige bedrag dat verschuldigd is voor de herkansing van een Tarázát-examen.
 3. Indien een Klant een Tarázát-examen annuleert, brengt Tarázát annuleringskosten in rekening. In geval van annulering tot uiterlijk vijf werkdagen voor de aanvang van een Tarázát-examen bedragen de annuleringskosten EUR 25,- (exclusief btw). In alle overige gevallen zijn de annuleringskosten gelijk aan het volledige bedrag dat verschuldigd is voor het betreffende Tarázát-examen.
 4. Het Tarázát-examen vormt een integraal onderdeel van de opleiding. De examen- kosten maken een onlosmakelijk deel uit van de totale kosten van de Opleiding.
 5. Op het Tarázát-examen is het Tarázát-examenreglement van toepassing. Het Tarázát -examenreglement, inclusief de procedure en de kosten voor een herbeoordeling in geval van een onvoldoende beoordeling, wordt beschikbaar gesteld door Tarázát als onderdeel van de Opleiding.
 6. Tarázát verstrekt het certificaat van de opleiding nadat (I) aan alle eisen van het Tarázát-examenreglement is voldaan, en (II) de totale kosten voor de Opleiding door de Klant aan Tarázát zijn voldaan. Tarázát verstrekt het certificaat op naam van de persoon zoals vermeld op het inschrijfformulier.

Artikel 9 – Betaling

 1. Indien de Klant een particulier is, vindt betaling plaats door middel van het verlenen van een machtiging tot automatische incasso door de Klant aan Tarázát of de klant betaald 100% van het geld rechtstreeks voor aanvang van de opleiding aan Tarázát. De Klant zal de verschuldigde bedragen betalen aan een door Tarázát aan te wijzen bankrekening. De Klant staat in voor het kunnen incasseren van de verschuldigde bedragen door Tarázát, uiterlijk op de vervaldatum zoals op de betreffende factuur is vermeld.
 2. Indien deze keuzemogelijkheid wordt geboden, kan de Klant de kosten van een opleiding in termijnen of door betaling ineens voldoen. De Klant dient in dat geval de gekozen wijze van betaling bij inschrijving voor een Opleiding aan te geven en deze kan na inschrijving voor een Opleiding niet worden gewijzigd.
 3. Betaling dient uiterlijk plaats te vinden op de vervaldatum zoals op de betreffende factuur is vermeld. Tarázát streeft ernaar de (eerste) factuur twee weken voor aanvang van de Opleiding aan de Klant te verzenden. Tarázát hanteert een betalingstermijn van 14 dagen.
 4. De Klant dient de volledige kosten van een Incompany-/Maatwerkopleiding voorafgaand aan de eerste bijeenkomst van de Incompany-/Maatwerkopleiding aan Tarázát te hebben voldaan.

5. Indien de Klant het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, stuurt Tarázát de Klant een betalingsherinnering waarin de Klant de mogelijkheid wordt geboden om alsnog binnen 14 dagen te betalen. Indien de Klant niet binnen die termijn het verschuldigde bedrag volledig heeft betaald, is de Klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

Artikel 10 – Privacy

 1. Tarázát conformeert zich aan de privacy regels zoals vastgelegd in de AVG.
 2. Tarázát slaat geen gegevens van klanten op in de cloud.
 3. Tarázát slaat alleen gegevens lokaal op welke direct verband houden met de boekhouding (NAW gegevens) of welke nodig zijn voor het verstrekken van een certificaat( Naam + geboorte datum )
 4. De klant kan indien gewenst zich aanmelden  voor een nieuwsbrief waarbij alleen naam en email adres lokaal wordt opgeslagen.
 5. Bewaar termijn: Ten behoeve van de facturatie worden uw gegevens 7 jaar bewaard (Wet op de Rijksbelastingen). Ten behoeve van de registratie van uw certificaat worden uw certificaat gegevens opgenomen in ons certificaten register zodat we uw certificaat altijd kunnen reproduceren en op uw verzoek kunnen confirmeren aan een derde partij. Uw gegevens kunnen ten alle tijden op uw verzoek uit het register worden verwijderd.